Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryStatistika › Angličtina

Statistické výrazy v angličtině

Většina významných děl od autorů z celého světa a ze všech oblastí lidské činnosti, nejen ze statistiky, matematiky či pravděpodobnosti, je publikována v angličtině. Proto je vhodné mít po ruce slovník alespoň základních anglických výrazů.

Přehled užitečných anglických výrazů zachycuje následující tabulka. Většinou jednoduché, ale o to mocnější, nástroje z oblasti statistiky, pravděpodobnosti a matematiky, které používáme na našem webu, si můžete rozkliknout a dozvědět se více.

Český výrazAnglický výraz
absolutní četnostabsolute frequency
alternativní hypotézaalternative hypothesis
analýzaanalysis
analýza rozptyluanalysis of variance, zkr. ANOVA, variance analysis
aritmetický průměrarithmetic mean
bez opakováníwithout repetition
binomické rozdělení pravděpodobnostíbinomial distribution
bodový grafdot chart
celkový součet čtvercůtotal sum of squares
centrální momentcentral moment
četnostfrequency
datadata
diskrétní náhodná veličinadiscrete random variable
diskriminační analýzadiscriminant analysis
distribuční funkcedistribution function
druhá mocninasquare, second power
druhá odmocninasquare root, second root
dvojrozměrné normální rozděleníbivariate normal distribution
exponenciální rozděleníexponential distribution
F-rozdělení pravděpodobnostíF-distribution
funkcefunction
geometrické rozdělenígeometric distribution
geometrický průměrgeometric mean
grafchart, graph, diagram
harmonický průměrharmonic mean, subcontrary mean
histogramhistogram
hladinalevel
hladina významnostilevel of significance
hodnotavalue
hustota pravděpodobnostiprobability density function
hypergeometrické rozděleníhypergeometric distribution
hypotézahypothesis
charakteristika polohymeasure of location
charakteristika variabilitymeasure of variability
chí-kvadrát rozděleníchi-square(d) distribution
chybaerror
interval spolehlivosticonfidence interval
jevevent
koeficientcoefficient
koeficient determinacecoefficient of determination
koeficient mnohonásobné korelacecoefficient of multiple correlation
koláčový / kruhový / výsečový grafpie chart, circle graph
kombinacecombination
kombinatorikacombinatorics
konstantaconstant, invariable
kontigenční tabulkacontingency table
korelacecorrelation
korelační analýzacorrelation analysis
korelační koeficientcorrelation coefficient
korelační maticecorrelation matrix
kovariancecovariance
kovarianční maticecovariance matrix
kritická hodnotacritical value
křivkacurve, curved line
lineární regreselinear regression
maticematrix
maximální věrohodnostmaximal likelihood
mediánmedian
menší nežless than
metoda nejmenších čtvercůleast squares method
mocninapower
modusmode
náhodná složka (chyba)random error
náhodná veličinarandom variable
náhodnost, nahodilostrandomness
náhodný jevrandom event
náhodný pokusrandom experiment
náhodný výběrrandom sample
neparametrický testnonparametric test
nezávislé jevyindependent events
nezávislost náhodných veličinindependence of random variables
normální rozdělení pravděpodobnostínormal probability distribution
normované normální rozdělenístandard normal distribution
nulová hypotézanull hypothesis
očekávaná hodnotaexpected value
očekávaný výsledekexpected outcome
odlehlá hodnotaoutlier
odmocninaroot
osaaxis
parametrický testparametric test
permutacepermutation
podmíněná pravděpodobnostconditional probability
podmíněné rozděleníconditional distribution
podmíněné střední hodnotyconditional means
Poissonovo rozděleníPoisson's distribution
pokusexperiment
polohalocation
polygonpolygon
polygon četnostífrequency polygon
populationsoubor (základní)
pravděpodobnostprobability
pravděpodobnostní funkceprobability function
pravidlorule
pravidlo 3-sigmathree-sigma rule
proměnnávariable
průměrmean, average
přímkaline, straight line
regresní funkceregression function
regresní koeficientregression coefficient
regresní parametrregression parameter
regresní přímka (křivka)regression line (curve)
regresní rovniceregression equation
relativní četnostrelative frequency, empirical probability
reziduální součet čtvercůresidual sum of squares
rovniceequation
rovnoběžkaparallel (line)
rovnoměrné rozděleníuniform distribution
rovnýequal (to)
rozdělenídistribution
rozdělení pravděpodobnostíprobability distribution
rozměrdimension
rozpětírange
rozptylvariance
různoběžkaintersecting line
s opakovánímwith repetition
skedatistická funkceskedastic function
sloupcový grafbar chart / graph / diagram
směrodatná odchylkastandard deviation
součetsum
součet čtvercůsum of squares
součinproduct
Spearmanův korelační koeficientSpearman rank correlation
spojitá náhodná veličinacontinuous random variable
spojnicový / liniový grafline chart
statistical populationzákladní soubor
statistická datastatistical data
statistickýstatistical
statistický vzorekstatistical sample
statistikastatistics
střední hodnotamean, mean value
Studentovo t-rozdělení pravděpodobnostíStudent t-distribution
stupně volnostidegrees of freedom, zkr. df
sumasum
šikmost (koeficient)skewness
špičatost (koeficient)kurtosis
tabulkatable
teoretický (vysvětlený) součet čtvercůexplained sum of squares
testtest
test iteracíruns test
test náhodnostitest of randomness
třetí mocninacube, third power
třetí odmocninacube root, third root
událostevent
variabilitavariability
variacevariation
vážený průměrweighted average, weighted arithmetic mean
věrohodnostní funkcelikelihood function
větší nežgreater than
vícerozměrná náhodná veličinamultidimensional random variable
výběr, vzoreksample
výběrová kovariancesample covariance
výsledekoutcome
významnostsignificance
významnýsignificant
Wilcoxonův testWilcoxon test
základní prostorsample space
zákon velkých čísellaw of large numbers
závislé náhodné veličinydependent random variables
znaménkový testsign test

Mohlo by Vás také zajímat: