Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Dluhopisy

Dluhopisy

Dluhopisy jsou jedním ze základních finančních nástrojů, které využívají vlády, korporace i investoři. V tomto článku se podíváme na to, co jsou dluhopisy, jaké jsou druhy dluhopisů, na jejich výnos, proces emise i obchodování s dluhopisy, inverzní vztah mezi cenami dluhopisů a úrokovými sazbami, na rizika a vztah dluhopisů k inflaci.

Co jsou dluhopisy

Dluhopisy, zvané též obligace (anglicky bonds), jsou cenné papíry s pevným výnosem, které představují půjčku, kterou věřitel (investor) poskytuje dlužníkovi, typicky vládě nebo korporaci. Když věřitel (investor) koupí dluhopis, v podstatě půjčuje peníze emitentovi dluhopisů výměnou za pravidelné úrokové platby, známé jako kuponové platby či jednoduše kupony, a vrácení nominální hodnoty dluhopisu při jeho splatnosti.

Druhy dluhopisů

Dluhopisů existuje celá řada podle účelu, na který jsou vydány, doby splatnosti, způsobu platby výnosu, rizikovosti apod.:

Vzhledem k rostoucímu zadlužení a úrokovým mírám trh dluhopisů zřejmě čekají bouřlivé časy

Obrázek 1: Vzhledem k rostoucímu zadlužení a úrokovým mírám trh dluhopisů zřejmě čekají bouřlivé časy (zdroj: Craiyon)

Typické americké dluhopisy

Ve Spojených státech amerických jsou vládou emitovány různé druhy dluhopisů k financování státních výdajů a správy dluhu. Dluhopisy se liší dobou splatnosti:

Treasury bills (T-Bills)

T-Bills jsou pokladniční poukázky, tj. krátkodobé dluhopisové cenné papíry vydávané Ministerstvem financí Spojených států s dobou splatnosti od několika dní do jednoho roku. Jsou prodávány s diskontem od jejich nominální hodnoty a nevyplácejí pravidelné úrokové platby.

Treasury notes

Treasury notes jsou střednědobé dluhopisové cenné papíry s dobou splatnosti od dvou do deseti let. Investorům je pololetně vyplácen pevný kupon stanovený při emisi dluhopisu. Treasury notes jsou oblíbené mezi investory, kteří hledají rovnováhu mezi příjmy a rizikem, protože nabízejí vyšší výnosy než T-bills, ale nižší riziko než dlouhodobější cenné papíry.

Treasury bonds

Státní dluhopisy treasury bonds jsou dlouhodobé dluhopisové cenné papíry s dobou splatnosti od dvaceti do třiceti let. Stejně jako treasury notes, vyplácejí pevné pololetní kuponové platby. Treasury bonds jsou vhodné pro investory s dlouhodobým investičním horizontem, kteří hledají stabilní příjmové toky a jsou ochotni přijmout vyšší riziko změny úrokových sazeb (a inflace).

Kvalita dluhopisů

Dluhopisy jsou často kategorizovány podle jejich úvěrové kvality, která odráží schopnost emitenta splatit nominální hodnotu dluhopisu a vyplácet kuponové (úrokové) platby. Kategorizace pomáhá investorům posoudit riziko spojené s různými dluhopisy:

Investoři by měli pečlivě posoudit úvěrovou spolehlivost a finanční zdraví emitentů dluhopisů před investicí do dluhopisů. Dluhopisy s vyšší kvalitou obvykle nabízejí větší bezpečnost, ale nižší potenciální výnosy, zatímco dluhopisy nižší kvality nabízejí vyšší potenciální výnosy, ale jsou spojeny s vyšším rizikem toho, že emitent dluhopisu nedostojí svým závazkům. Vztah mezi rizikem, výnosem a likviditou zachycuje tzv. investiční trojúhelník.

Emise dluhopisů

Nové dluhopisy se obvykle vydávají prostřednictvím primárních trhů, kde emitenti přímo prodávají dluhopisy investorům. Primární proces emise zahrnuje stanovení podmínek dluhopisu, jako je datum splatnosti, kuponové platby a nominální hodnota, a následně je nabízí k prodeji prostřednictvím aukcí.

Sekundární obchodování s dluhopisy

Již vydané dluhopisy mohou být obchodovány na sekundárních trzích, jako jsou burzy nebo na přepážkách finančních institucí. Ceny dluhopisů na sekundárním trhu kolísají v reakci na změny úrokových sazeb, důvěryhodnost emitenta a poptávky na trhu.

Výnosy z dluhopisů

Výnos z dluhopisů sestává ze dvou složek:

  1. Úrokový výnos (kupon): Pevné nebo plovoucí úrokové platby, které emitent platí držiteli dluhopisu.
  2. Kapitálový zisk nebo ztráta: Rozdíl mezi nákupní cenou dluhopisu a jeho nominální hodnotou při splatnosti – s jednou vydanými dluhopisy se obchoduje na sekundárních trzích a jejich cena kolísá především v závislosti na výši aktuálných úrokových sazeb.

Inverzní vztah mezi cenami dluhopisů a úrokovými sazbami

Mezi cenami dluhopisů a úrokovými sazbami existuje inverzní vztah. Když rostou úrokové sazby, klesají ceny dluhopisů, a naopak. Tento jev nastává v důsledku pevných úrokových plateb dluhopisů.

Příklad – vysvětlení

Pro ilustraci uvažujme hypotetický scénář:

Představte si, že jste zakoupili dluhopis v hodnotě 1000 USD s úrokovou sazbou 1 %, když byly úrokové sazby téměř nulové (0–1 %). V tomto případě by roční kupon z dluhopisu činil 10 USD (1 % z 1000 USD).

Pokud by úrokové sazby vzrostly na 5 % nebo více, jak tomu bylo nedávno (rok 2023), atraktivita nových dluhopisů nabízejících vyšší výnosy by vzrostla. Investoři by tak požadovali nižší cenu (jako kompenzaci), aby koupili již vydaný dluhopis s kuponem 1 %.

Investoři totiž mohou koupit nový dluhopis s kuponem 5 % za 1000 USD a každoročně na kuponech obdržet 50 USD namísto 10 USD.

Aby dluhopisy s nižším kuponem mohly konkurovat dluhopisům s aktuálně vyššími výnosy, musí se tržní hodnota dluhopisů s nižším kuponem snížit, aby poskytla investorům podobný výnos. Jelikož ceny dluhopisů (obligací) a výnosy se pohybují v opačném směru, cena dluhopisu klesne na úroveň, kde efektivní výnos odpovídá aktuální tržní sazbě 5 %.

Tento pokles ceny dluhopisu je nezbytný k tomu, aby výnos byl v souladu s aktuálními vyššími úrokovými sazbami. V důsledku toho, pokud potřebovali takový dluhopis prodat na sekundárním trhu, pravděpodobně byste obdrželi méně než původní investici 1000 USD. Můžete však dluhopis držet až do splatnosti a obdržet jeho plnou výši.

Shrnutí: Inverzní vztah mezi cenami dluhopisů a úrokovými sazbami znamená, že když úrokové sazby rostou, ceny obligací klesají, a naopak. Tento vztah je pro investory důležitý při rozhodování o investicích do dluhopisů s pevným výnosem.

Bezpečnost a rizika

Dluhopisy (obligace) jsou obecně považovány za bezpečnější investice ve srovnání s akciemi, ale stále nesou rizika, o kterých by měli investoři vědět:

Úroveň rizika spojeného s dluhopisy závisí na kreditní spolehlivosti emitenta a stávajících ekonomických podmínkách. Obecně jsou dluhopisy emitované stabilními vládami nebo vysoce hodnocenými společnostmi (obligace s investičním stupněm) považovány za bezpečné investice, zatímco dluhopisy od riskantnějších emitentů mohou nabízet vyšší výnosy, ale s vyšším rizikem selhání.

Inflace a dluhopisy

Inflace má významný vliv, zejména na dluhopisové cenné papíry s pevným výnosem (těch je většina). Rostoucí inflace snižuje kupní sílu budoucích plateb a tím reálný výnos pro investory. Nicméně existují také dluhopisy, jejichž cena je navázána na index spotřebitelských cen, čímž zachovávají kupní sílu držitele dluhopisu.

Závěr

Dluhopisy patří ke klíčovým finančním nástrojům v globální ekonomice, poskytují vládám, společnostem a investorům prostředky k získání kapitálu, správě dluhu a generování příjmů. V tomto článku jsme prozkoumali základní aspekty dluhopisů, včetně jejich typů, výnosů, procesu emise, obchodování, vztahu k úrokové míře a inflaci.

Začali jsme definicí dluhopisů jako dluhopisových cenných papírů, které představují půjčku od věřitele se slibem pravidelných kuponových (úrokových) plateb a splacení nominální hodnoty na konci splatnosti. Uvedli jsme druhy dluhopisů, jako jsou vládní, firemní (korporátní) či dluhopisy chráněné proti inflaci, přičemž každé slouží jiným účelům a nesou odlišná rizika a výnos.

Výnosy z dluhopisů zahrnující kuponové platby a potenciální kapitálový zisk nebo ztrátu. Zaměřili jsme se na primární emisi i sekundární obchodování s dluhopisy na finančních trzích. Zdůraznili jsme důležitost porozumění bezpečnostním a rizikovým hlediskům, roli úvěrové spolehlivosti emitenta a stávajících ekonomických podmínek, které mají vliv na tržní cenu dluhopisů a jejich výnos.

Zaměřili jsme se také na inverzní vztah mezi cenami dluhopisů a úrokovými sazbami.

Závěrem, dluhopisy přinášejí investorům různorodou škálu investičních příležitostí, poskytující příjem, diverzifikaci a ochranu kapitálu.

Na druhou stranu musejí být investoři do dluhopisů velmi ostražití vzhledem k pravděpodobně neudržitelnému růstu dluhů u téměř všech vyspělých zemí včetně USA. Riziko splacení těchto dluhů inflačními penězi (dostanete zaplaceno, ale nekoupíte si za to tolik, co na počátku investice) je velmi vysoké.

Mohlo by vás také zajímat

EN Bonds: A Comprehensive Guide to Understanding Bonds.