Hazardní-Hry.eu
Hazardní hryFinance › Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník je užitečná pomůcka pro každého investora. Vrcholy investičního trojúhelníku tvoří výnos, riziko a likvidita. Srozumitelný výklad jednotlivých položek, pravidla vyplývající z investičního trojúhelníku a příklady.

Na úvod, proč vůbec investujeme? Abychom zvětšili bohatství, jinak řečeno dosáhli určitého výnosu z investovaných prostředků. Investování (zde více o definici investic či o tom, zda se dá hazardní hraní považovat za investici) není bez rizika, zamýšlený cíl se nemusí podařit splnit. A důležitou roli hraje také likvidita.

Jaký je vztah mezi těmito veličinami, tvořícími vrcholy tzv. investičního trojúhelníku (viz následující obrázek), si rozebereme v následujících řádcích. Nejprve ale k jednotlivým položkám.

Investiční trojúhelník

Obrázek 1: Investiční trojúhelník

Výnos

Výnos je souhrn všech příjmů, které investorovi plynou z investice. Malá terminologická poznámka: místo slova příjem, bychom mohli použít třeba přírůstky, neboť v účetnictví je příjem spojen s pohybem peněžních prostředků – například výnosem je faktura vystavená odběrateli a k příjmu dochází až její úhradou. Dále výnos ještě není zisk, je potřeba nejprve odečíst náklady. Obchodujete-li například na burze přes nějakou online platformu, je třeba odečíst poplatky brokerovi, případně daň z příjmu (není-li splněn tzv. časový test, který je nyní 3 roky), abychom dospěli k čistému zisku z investice.

Pravidlo o vztahu výnosu a rizika: platí, že požadujeme-li vysoký výnos, musíme obvykle podstoupit vyšší riziko. Nebo jinak: požadujeme-li nízké riziko – nejsme-li ochotni příliš riskovat – musíme se obvykle spokojit s nižším výnosem.

Máme-li dvě investice se stejným (očekávaným) výnosem, vybereme si investici, která nese nižší riziko. Jsou-li investice stejně rizikové, vybereme si investici s vyšším (očekávaným) výnosem. Z toho i vyplývá, že výnos může být skutečný – spočítán na základě historických dat nebo očekávaný – na základě našich znalostí a odhadu budoucích událostí.

Riziko

Riziko můžeme obecně definovat jako určitý stupeň nebezpečí, že nebude splněn požadovaný cíl. Převedeno na investice, že nedosáhneme požadované výnosu, resp. že skutečný výnos se bude lišit od výnosu očekávaného na začátku investice.

Riziko souvisí s časem, s budoucností, která je nejistá. Riziko můžeme měřit či odhadnout pomocí pravděpodobnostistatistiky (rozptylem a směrodatnou odchylkou). V tom se riziko terminologicky liší od nejistoty, kde nejsme schopni určit pravděpodobnosti.

Riziko může rovněž skutečné – na základě historických dat zjistíme, jak moc skutečný výnos fluktuoval okolo výnosu očekávaného (například, jak se pohybovala tržní cena akcie, do které jsme investovali) nebo může být riziko očekávané – které spočítáme na základě pravděpodobnosti.

Likvidita

Likvidita je schopnost, s jakou jsme schopni investici přeměnit na peníze, a to rychle a s minimálními náklady. Dvě podmínky – rychlost a náklady – jsou velmi důležité. Různá aktiva či formy majetku (akcie, dluhopisy, nemovitosti) jsou různě likvidní, je různě snadné, či obtížné je přeměnit na hotovost.

Likvidita je především o rychlosti přeměny na peníze, ale nesmí to být na úkor prodeje pod cenou. Například akcie na burze je možné prodat téměř okamžitě v několika sekundách a s minimálními náklady. Za to prodej nemovitosti standardně nebude tak rychlý (vyloučit by se právě měla situace, kdy někdo prodá nemovitost hluboko pod cenou, aby rychle získal peníze).

Pravidlo investičního trojúhelníku

U každé investice požadujeme maximální výnos, minimální riziko a maximální likviditu.

Základní pravidlo investičního trojúhelníku říká, že se současně můžeme přiblížit pouze ke dvěma vrcholům trojúhelníku.

Příklady

Akcie mají velmi vysoký výnos a téměř okamžitou likviditu (nákup a prodej na burze obchodovaných cenných papírů je otázkou vteřin), nedaří se ale splnit podmínku minimálního rizika. Obecně vyšší výnos u akcií je vykoupen vyšším rizikem, že výnosu nebude dosaženo, nebo že dojde ke ztrátě.

Nemovitosti nesou relativně slušný výnos, jsou relativně málo rizikové (i když například pronájem nemovitostí má spoustu úskalí), ale likvidita je malá – najít rychle kupce, který by zaplatil požadovanou (nepodhodnocenou) cenu, není jednoduché a i samotná transakce trvá, například, když jsou peníze uvolněny až po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí.

Spořící účty mají velmi nízké riziko (vklady do 100 tisíc euro jsou pojištěny ze zákona), velmi vysokou likviditu (s penězi je možné okamžitě disponovat, na rozdíl od termínovaných účtů), ale výnosy jsou poměrně bídné.

Mohlo by vás také zajímat

EN Investment Triangle Golden Rule: Return, Risk and Liquidity.